Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Kyrkbåtar på Väsman

Kyrkbåtar på sjön Väsman

I ett höstnumret för cirka 30 år sedan av tidskriften "Släktforskaren", utgiven av Västerbergslagens Släktforskar förening, finns bland annat en dokumentation av kyrkbåtar på Väsman. Lisa Norman berättar att då hon för några år sedan skrev av en bouppteckning efter Lars Samuelsson från Ludvika By, vilken hade dött år 1741, upptäckte hon att han "ägde del i Kyrkbåt". Ingen hade tidigare vetat om att det funnits kyrkbåtar på Väsman, så det blev en liten sensation. Folk rodde alltså till Grangärde kyrka!
Undertecknad har funnit ett protokoll, fört vid Grangärde sockens sommarting år 1754, vilket beskriver en sammanstötning av kyrkbåtar på Väsman.
Eftersom jag tror att denna händelse kan intressera flera läsare, inte bara släktforskare, vill jag här ge ett sammandrag av densamma. En bergsman från Norrvik, Casper Fischer, hade stämt drängen Anders Johansson från Sörvik m fl. och vise versa, för ett "owäsende", som hade ägt rum på Kristihimmelsfärds dagen år 1754, när de sjöledes hade varit på hemresa från Grangärde kyrka.
Länsmannen Anders Gradman hade därför kallat dem till tinget att förhöras. Drängen Anders Johansson drängen Per Hansson från Persbo och Måg Johan Andersson från Sörvik berättade, att då de på hemvägen från kyrkan skulle ro förbi båten från Norrvik, eftersom de hade bråttom hem, hade de blivit hindrade. Då de närmawt sig Norrviksbåten med Casper Fischer vid styråran, skulle denna ha vänt sin båt emot deras för att förhindra omkörningen. Båtarna hade då stött ihop med sådan kraft, att åran för Per Hånsson i deras båt, Sörviksbåten, hade gått av. Per hade då med hjälp av Måg Johan Andersson velat ta en annan åra ifrån Norrviksbåten, men Casper Fischer skulle då ha "stigit up af sätet, ther han satt at styra båten", och med styråran gett Anders Johansson två slag över bägge armarna så att denne hade fått både "hwita och blå strimor". De ansåg därför att Fischer, "som på sabbatsdagen sådant owäsende föröfwadt och ofredat Anders Johansson, tå han på sin hemresa från kyrkan warit stadd, måtte thesse brott efter Lag umgälla".
Casper Fischer hade en annan version av förloppet. Han berättade att då han med sin grannar i Norrvik for hem från kyrkan och befann sig emel­lan Korsnäsudden och Blomharn hade Sörviksbåten kommit med så stark fart och så nära inpå Norrviksbåten att de med sina åror slagit emot densamma. Sörviksbåten skulle ha rotts så häftigt att dess ena åra "språngt af" emot Norrviksbåten.
Per Hansson hade då fattat tag uti bladet på en av deras åror, som drängen Hans Hansson hade i handen, och börjat rycka och dra med en sådan iver att båtarna drogs tillsammans och avstannade.
Eftersom Per Hansson inte ville släppa åran, "utan blef i sitt olofliga giöromåhl understödd af Måg Johan Andersson jemte flere, hwarigenom Norrwiksbåten, så som af 28 personer lastad, började luta åt ena sidan, barnen skria och folket komma i "häpenhet", så skulle Fischer, "för undwikande af fahra uppå watnet", blivit nödsakad att slå en gång uti "Sörwiks båtbrädden" med styråran. Han hade frågat dem, 'tom the icke wiste, hwad the under hemfarten från Kyrkan på sabbatsdagen hade för händer".
Per Hansson hade då släppt åran och fällt dessa ord emot Fischer: "Jag är ej rädd för dig din fiskfitta!" — Fischer hade då åter satt sig vid styret och Per hade bett Johan Andersson att slå till, vilket dock Fischer genom båtarnas åtskiljande skulle ha förhindrat. Således hade han stillat det omtalade ovåsendet, "hwarföre han ej annat förmodade än ifrån then honom tillagde beskylningen blifwa fri". Flera vittnen inkallade, vilka fick berätta vad de sett av oväsendet. Bland dem fanns vittnen även från Gonäs kyrkbåt! (Det var således tre kyrkbåtar omnämnda!).
Casper Fischer blev dömd som "skiäligen misstänkt at hafwa upsåteligen styrt Norrwiksbåten; wäg och farled för Sörwiksbåten, till at hindra thess förbifart, och således warit förnämsta orsaken till detta owäsende, för wäg freds brott plikta 40 daler Silfwermynt och thess utan för 2:ne blånader plikta twå daler för hwartera". Måg Johan Andersson och Per Hansson fick vardera böta 10 daler för sabbatsbrott och för "ohöfwiskt och förakteligit ord" 1 daler, som dock fördubblades till 2 daler för vardera, "emedan det skiedt uti mycket folks närwaro".
Text: Inga Larsson.
Casper Fischer var född 1721-08-27 i Fellingsbro. Till Norrvik kom han år 1746, med sin hustru, Christina Mühr, som var född 1730 i Persbo.
Deras första barn Gilius Fischer var född 30 september och döpt 4 oktober år 1747. Han kom senare att äga nästan hela byn Norrvik på den västra sidan av Norrviksån enligt kartan över Norrvik från år 1795.

Under åren 1750-1761 finns det 70 personer upptagna i husförhörsläng­den.

Casper och Christina fick fem barn varav fyra i Norrvik och ett i Persbo. Casper Fischer flyttar sedan till Persbo i ett okänt datum då Ludvika­delen saknas i husförhörslängderna under ett antal år. I dödboken  kan man finna att Casper Fischer dog 1782-09-15. Hans hustru Christina Mührs hade dött tidigare så Casper Fischer var då inne i sitt andra gifte med Anna Persdotter.